Сътрудничество с университети

Университетите, подготвящи устни преводачи, са най-важните партньори за осигуряването на достатъчен брой висококвалифицирани устни преводачи. Въпреки че основната отговорност за обучението на устните преводачи е на държавите членки и на университетите, службата на ЕП за устен превод може да предостави подкрепа за изпълнението на тази важна задача.

Когато даден курс на обучение отговаря на установените изисквания и езиковата комбинация на студентите съответства на кадровите потребности на Парламента, работата на университетите може да бъде подкрепена педагогически или финансово, чрез отпускане на безвъзмездна помощ.

Съществува широк набор от мерки, насочени към една конкретна цел: най-талантливите студенти да бъдат подготвени за професията конферентен преводач.

Понастоящем ЕП предоставя подкрепа под формата на:

  • виртуални майсторски класове и задочно обучение онлайн;
  • участие на щатни устни преводачи с опит на държавните изпити;
  • семинари за ръководители на програми и преподаватели;
  • предоставяне на безвъзмездни средства за организиране на програми за следдипломна квалификация по конферентен превод и за проекти в подкрепа на обучението по конферентен превод;
  • учебни посещения в Европейския парламент.

Устни преводачи с опит могат също така да дават съвети по практически въпроси на университети, желаещи да подобрят своите програми, и да предоставят информация относно необходимите умения за акредитационния тест.

Следвайте устните преводачи на ЕП на: