Терминология | Писмени преводи | Европейски парламент

Каква е нашата дейност?

Терминологията е много важна част от процеса на превод. По дефиниция терминологията е проучването, събирането и систематичното представяне на термини, но това може да се отнася и за група от тези термини, т.е. специализирани думи и изрази, специфични за определена тема. Като предоставят информация за значението и употребата на термините, терминолозите допринасят за точността и последователността на преводите. Това е особено важно в среда като Европейския парламент, където текстовете могат да бъдат много технически. Освен това следва да се подчертае, че законодателството на ЕС, прието от Европейския парламент, се прилага със силата на закон в държавите членки. Ето защо правилната и последователна терминология е от съществено значение за осигуряването на единно прилагане на законодателството в целия ЕС, което допринася за правната сигурност в Съюза.
Основните ни задачи в отдела за терминологична координация са да помагаме на преводачите в тяхната ежедневна работа, да улесняваме терминологичните изследвания и управлението на терминологията в преводаческите отдели и да увеличаваме приноса на Парламента към терминологичната база данни на ЕС (т.нар. IATE - „Интерактивна терминология за Европа").


За да постигнем това:

  • Ние координираме работата в IATE и подготвяме различни терминологични проекти, включващи терминолози и стажанти на преводаческите отдели;
  • предоставяме на преводачите набор от терминологични и документни инструменти и ресурси;
  • търсим нова терминология и предоставяме свързани с нея глосари и определения за важни законодателни процедури;
  • организираме обучения и семинари, както и по-мащабни академични семинари по свързани с терминологията въпроси;
  • сътрудничим си със съответните служби и ръководни групи както в рамките на Парламента, така и на междуинституционално равнище;
  • членуваме във важни терминологични асоциации като Европейската асоциация за терминология (EAFT), Международния информационен център за терминология (Infoterm) и Международната мрежа за терминология (TermNet);
  • свързани сме в мрежа с университети, терминологични органи и експерти с цел споделяне на знания, опит и материали;
  • предоставяме терминологични курсове в университета в Люксембург като част от магистърската му програма, а също и в други университети.

Стажове и учебни посещения в TermCoord

Отделът за терминологична координация приема студенти, завършили студенти и лица, извършващи следдипломна квалификация, за стажове и учебни посещения в двете си основни области на дейност:
  • Езикови и терминологични дейности
  • Комуникационни и информационни дейности