Terminologie | Překlady | Evropský parlament

Co děláme

Terminologie je velmi důležitou součástí překladatelského procesu. Terminologie se definuje jako zkoumání, shromažďování a systematické třídění termínů, může však znamenat i soubor těchto termínů, tj. specializovaná slova a výrazy vztahující se na určitou konkrétní oblast. Tím, že poskytují informace o významu a používání termínů, přispívají terminologové k přesnosti a jednotnosti překladů. To je důležité zejména v prostředí Evropského parlamentu, kde se někdy překládají velmi odborné texty. Dále je třeba zdůraznit, že právní předpisy EU přijímané Evropským parlamentem jsou pro členské státy závazné. Přesná a ucelená terminologie je tudíž zásadní pro zajištění jednotného uplatňování právních předpisů v celé EU, což přispívá k právní jistotě v Unii.
Hlavním úkolem našeho oddělení pro koordinaci terminologie je pomáhat překladatelům při jejich každodenní práci, usnadňovat terminologické rešerše a řízení terminologické práce v překladatelských odděleních a zvyšovat příspěvek Parlamentu k utváření unijní terminologické databáze IATE („Interactive Terminology for Europe", tj. interaktivní terminologie pro Evropu).


Za tímto účelem:

  • koordinujeme činnost databáze IATE a připravujeme různé terminologické projekty, do nichž jsou zapojeni terminologové a stážisté z překladatelských oddělení
  • poskytujeme překladatelům řadu terminologických a dokumentačních nástrojů a zdrojů
  • vyhledáváme novou terminologii a poskytujeme související glosáře a definice pro důležité legislativní postupy
  • organizujeme školení a workshopy i rozsáhlejší akademické semináře k terminologickým otázkám
  • spolupracujeme s příslušnými útvary a řídícími skupinami jak v rámci Parlamentu, tak na interinstitucionální úrovni
  • jsme členem důležitých terminologických sdružení, jako je Evropská asociace pro terminologii (EAFT), Mezinárodní informační středisko pro terminologii (Infoterm) a Mezinárodní síť pro terminologii (TermNet)
  • jsme propojeni s univerzitami, terminologickým subjekty a odborníky, s nimiž sdílíme znalosti, zkušenosti i materiály
  • nabízíme terminologické kurzy v rámci magisterského programu Univerzity v Lucemburku, jakož i na dalších univerzitách.

Stáže a studijní návštěvy v oddělení pro koordinaci terminologie

Oddělení pro koordinaci terminologie přijímá studenty a absolventy bakalářských, magisterských i doktorandských programů na stáže a studijní návštěvy ve dvou hlavních oblastech činnosti:
  • jazykové a terminologické činnosti
  • komunikace a činnosti v oblasti IT