Ορολογία | Μετάφραση | Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τι κάνουμε

Η ορολογία είναι πολύ σημαντικό τμήμα της μεταφραστικής διαδικασίας. Εξ ορισμού, ορολογία είναι η μελέτη, η συλλογή και η συστηματική παρουσίαση των όρων - αλλά μπορεί να αναφέρεται επίσης και στη δεξαμενή των όρων, όπου όροι καλούνται οι ειδικές λέξεις και εκφράσεις που αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα του επιστητού. Παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη σημασία και τη χρήση των όρων οι ορολόγοι συνεισφέρουν στην ακρίβεια και τη συνέπεια των μεταφράσεων. Αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα περιβάλλον όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου τα κείμενα ενδέχεται να είναι πολύ τεχνικά. Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ, μετά από την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθίσταται εφαρμοστέα στα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, η σωστή και συνεκτική ορολογία είναι ουσιαστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτι που συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου στην ΕΕ.
Τα κύρια καθήκοντά μας στη Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας είναι η συνδρομή των μεταφραστών στα καθημερινά τους καθήκοντα, η διευκόλυνση της ορολογικής αναζήτησης και η διαχείριση της ορολογίας στις μεταφραστικές μονάδες, καθώς και η αύξηση της συνεισφοράς του Κοινοβουλίου στη βάση ορολογίας της ΕΕ, την IATE (Διαδραστική ορολογία για την Ευρώπη).


Για τον λόγο αυτό:

  • συντονίζουμε τις εργασίες της ΙΑΤΕ και προετοιμάζουμε διάφορα ορολογικά σχέδια με τη συμμετοχή ορολόγων και ασκουμένων στις μεταφραστικές μονάδες·
  • παρέχουμε στους μεταφραστές ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και πόρων για την ορολογία και την τεκμηρίωση·
  • αναζητούμε νέα ορολογία και παρέχουμε σχετικά γλωσσάρια και ορισμούς για τις σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες·
  • οργανώνουμε σεμινάρια κατάρτισης και εργαστήρια, καθώς και μεγαλύτερης κλίμακας σεμινάρια ακαδημαϊκού χαρακτήρα για θέματα που σχετίζονται με την ορολογία·
  • συνεργαζόμαστε με τις σχετικές υπηρεσίες και τις ομάδες διαχείρισης τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και σε διοργανικό επίπεδο·
  • αποτελούμε μέλος σημαντικών ενώσεων για την ορολογία, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Ορολογίας (EAFT), το Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης για την Ορολογία (Infoterm) και το Διεθνές Δίκτυο Ορολογίας (TermNet)·
  • δικτυωνόμαστε με πανεπιστήμια, όργανα ορολογίας και εμπειρογνώμονες με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, πείρας και υλικού·
  • παρέχουμε μαθήματα ορολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια.

Πρακτική άσκηση και επισκέψεις μελέτης στην TermCoord

Η Μονάδα Συντονισμού Ορολογίας υποδέχεται σπουδαστές, αποφοίτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές για περιόδους πρακτικής άσκησης και επισκέψεις μελέτης στους δύο βασικούς τομείς εργασίας της:
  • Γλωσσικές και ορολογικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες επικοινωνίας και ΤΠ