Tõlkimine | Euroopa Parlament

Eesmärk ja ülesanded

Euroopa Parlamendis tõlgitakse kirjalikke dokumente kõigisse 24 ELi ametlikku keelde. Tänu sellele on võimalik kodanikega suhelda ja neid teavitada nende emakeeles. Parlamendil on selleks oma tõlketeenistus, mis järgib oma töös rangeid kvaliteedinõudeid ja kus tõlked valmivad parlamendi tööviisidele vastavalt kiires tempos.

Meie eesmärk on ehitada sildu eri keelte ja kultuuride vahel ning edendada kestvat mitmekeelsust, mis on Euroopa demokraatiaideaali lahutamatu osa.
Me tegutseme tõhusalt ja hoiame end muutustega kursis. Nii tagame õigusaktide kvaliteetsed tõlked kõigisse ELi keeltesse. Me aitame Euroopa Parlamendil ellu viia mitmekeelsuse poliitikat, et kaitsta liidu kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning toetada läbipaistvust, mõistmist ja mõttevahetust.


Liidu loomisest möödunud 60 aasta jooksul on ametlike keelte arv kasvanud neljalt 24-le. Oleme aina keerukamaks muutuva tööga edukalt toime tulnud ning jätkame oma kollektiivse tipptaseme täiustamist ja kogemuste laiendamist, et tulevasteks muutusteks valmis olla.
Et liidu uute vajaduste ja edasise laienemisega kohaneda, püüame nõudlust täpsemalt suunata ning oma töökorraldust ja -meetodeid kohandada ja ühtlustada. Me investeerime uutesse oskustesse, oleme valmis uuendusteks ja muutusteks.


Meie ülesanne on:

  • teha kõigis ametlikes keeltes kättesaadavaks dokumendid, mis on seotud parlamendi kui kaasseadusandja ja eelarvepädeva institutsiooni rolliga, et tagada Euroopa Liidu õigusloome- ja eelarveprotsessi seaduslikkus ja läbipaistvus;
  • võimaldada Euroopa Parlamendil täita mitmekeelsuse poliitikast tulenevaid kohustusi, mille eesmärk on tagada keelte võrdne kohtlemine, et kõik ELi kodanikud saaksid liidu institutsioonidega suhelda ja liidu dokumente lugeda oma keeles;
  • tagada, et tõlketeenuseid osutatakse võimalikult tõhusalt ja tulemuslikult.