Terminologia | Kääntäminen | Euroopan parlamentti

Tehtävämme

Terminologia on erittäin tärkeä osa käännösprosessia. Terminologialla tarkoitetaan termien tutkimista, keräämistä ja systemaattista esittämistä. Sanalla voidaan myös viitata termistöön eli tietyn erikoisalan sanastoon tai ilmaisuihin. Terminologit tarjoavat tietoa termien merkityksestä ja käytöstä ja auttavat näin parantamaan käännösten tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. Tämä on erityisen tärkeää Euroopan parlamentin kaltaisessa ympäristössä, jossa tekstit voivat olla hyvin teknisiä. Euroopan parlamentin hyväksymää EU:n lainsäädäntöä on myös sovellettava jäsenvaltioissa. Säädösteksteissä on siksi käytettävä oikeita termejä johdonmukaisesti, jotta lakeja sovelletaan yhdenmukaisesti koko EU:ssa. Tämä lisää oikeusvarmuutta.
Terminologian koordinointiyksikön päätehtävänä on avustaa kääntäjiä päivittäisessä työssä, helpottaa termityötä ja termistön ylläpitoa käännösyksiköissä sekä kartuttaa parlamentin osuutta EU:n IATE-termitietokannassa (Interactive Terminology for Europe).


Terminologian koordinointiyksikössä

  • koordinoimme IATE-termityötä ja valmistelemme erilaisia termihankkeita käännösyksiköiden terminologeille ja harjoittelijoille
  • tarjoamme kääntäjille erilaisia terminologiaan ja dokumentointiin tarkoitettuja välineitä ja resursseja
  • etsimme uutta terminologiaa ja tarjoamme tärkeisiin lainsäädäntömenettelyihin liittyviä sanastoja ja määritelmiä
  • järjestämme koulutustilaisuuksia ja työpajoja sekä laajempia akateemisia seminaareja, joissa käsitellään terminologia-alan kysymyksiä
  • teemme yhteistyötä eri yksiköiden ja johtoryhmien kanssa sekä parlamentissa että toimielinten välisellä tasolla
  • olemme jäseninä tärkeissä terminologia-alan järjestöissä, joita ovat eurooppalainen terminologiajärjestö (European Association for Terminology, EAFT), kansainvälinen terminologia-alan tietokeskus (International Information Centre for Terminology, Infoterm) ja terminologia-alan kansainvälinen verkosto (International Network for Terminology, TermNet)
  • jaamme tietoja, kokemuksia ja aineistoja yliopistojen, terminologia-alan elinten ja asiantuntijoiden kanssa
  • tarjoamme terminologiakursseja Luxemburgin yliopistossa osana maisteriohjelmaa sekä myös muissa korkeakouluissa.

Harjoittelu ja opintokäynnit: terminologian koordinointiyksikkö

Opiskelijat, korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja jatko-opiskelijat voivat tulla terminologian koordinointiyksikköön harjoitteluun ja opintokäynnille tutustumaan sen kahteen keskeiseen toiminta-alaan:
  • lingvistiikka ja terminologia
  • viestintä ja tietotekniikka