Téarmeolaíocht | Aistriúchán | Parlaimint na hEorpa

An méid a dhéanaimid

Is cuid ríthábhachtach den aistriúchán í an téarmeolaíocht. Dé réir an tsainmhínithe, is éard is téarmeolaíocht ann ná téarmaí a staidéar, iad a bhailiú agus iad a chur i láthair go córasach agus tagraíonn téarmaíocht do chomhthiomsú na dtéarmaí sin, i.e. sainfhocail agus nathanna a bhaineann go sonrach le réimse faoi leith. Trí fhaisnéis maidir le brí agus úsáid téarmaí a sholáthar, rannchuidíonn téarmeolaithe le cruinneas agus comhsheasmhacht na n-aistriúchán. Tá tábhacht mhór ag baint leis an méid sin i dtimpeallacht amhail Parlaimint na hEorpa mar ar féidir le téacsanna a bheith an-teicniúil. Thairis sin, is fiú béim a leagan air go bhfuil reachtaíocht an Aontais Eorpaigh, arna glacadh ag Parlaimint na hEorpa, ina dlí is infheidhme sna Ballstáit. Dá bhrí sin, tá téarmaíocht cheart agus chomhsheasmhach ríthábhachtach chun a áirithiú go gcuirfear dlíthe i bhfeidhm ar fud AE ar rud é a rannchuidíonn le deimhneacht dhlíthiúil in AE.
Is iad na príomhchúraimí atá orainn san Aonad um Chomhordú Téarmaíochta ná cabhrú le haistritheoirí lena gcuid oibre ó lá go lá, chun taighde téarmaíochta agus bainistiú téarmaíochta sna haonaid aistriúcháin a éascú, agus chun rannchuidiú na Parlaiminte le bunachar sonraí téarmaíochta AE, IATE ("InterActive Terminology for Europe").


Chun sin a bhaint amach:

  • comhordaímid obair IATE agus ullmhaímid tionscadail éagsúla téarmaíochta a bhaineann le téarmeolaithe agus oiliúnaithe na n-aonad aistriúchán;
  • soláthraímid raon uirlisí agus acmhainní téarmaíochta agus doiciméadachta d'aistritheoirí;
  • téimid sa tóir ar théarmaíocht nua, agus soláthraímid gluaiseanna agus sainmhínithe gaolmhara i gcomhair nósanna imeachta reachtacha a bhfuil tábhacht leo;
  • eagraímid seisiúin oiliúna agus ceardlanna, chomh maith le seimineáir acadúla atá níos mó ná sin maidir le saincheisteanna a bhaineann le téarmaíocht;
  • comhoibrímid le seirbhísí ábhartha agus le grúpaí bainistíochta laistigh den Pharlaimint agus ar an leibhéal idirinstitiúideach araon;
  • is comhalta de chumainn thábhachtacha téarmaíochta muid, amhail an Cumann Eorpach um Théarmaíocht (EAFT), an Lárionad Faisnéise Idirnáisiúnta don Téarmaíocht (Infoterm) agus an Líonra Idirnáisiúnta don Téarmaíocht (TermNet);
  • cruthaímid líonraí le hollscoileanna, le comhlachtaí téarmaíochta agus le saineolaithe chun eolas, taithí agus ábhar a chomhroinnt;
  • soláthraímid cúrsaí téarmaíochta in Ollscoil Lucsamburg mar chuid dá clár Máistreachta, agus in ollscoileanna eile.

Sealanna oiliúna agus cuairteanna staidéir in TermCoord

Cuireann an tAonad um Chomhordú Téarmaíochta fáilte roimh mhic léinn, chéimithe agus iarchéimithe i gcomhair sealanna oiliúna agus cuairteanna staidéir ina dhá phríomhréimse oibre:
  • Gníomhaíochtaí teanga agus téarmaíochta
  • Cumarsáid agus gníomhaíochtaí TF