Terminoloģija | Tulkošana | Eiropas Parlaments

Ko mēs darām?

Terminoloģija ir ļoti svarīga tulkošanas procesa daļa. Terminoloģija pēc definīcijas ir terminu izpēte, apkopošana un sistemātiska sakārtošana, taču tā var saukt arī kādu terminu kopumu, t. i., specializētus vārdus un izteicienus, kas specifiski konkrētai jomai. Ar sniegto informāciju par terminu nozīmi un izmantošanu terminologi veicina tulkojumu precizitāti un konsekvenci. Tādā iestādē kā Eiropas Parlaments tas ir īpaši svarīgi, jo teksti var būt ļoti tehniski. Turklāt jāuzsver, ka Eiropas Parlamenta pieņemtie Savienības tiesību akti ir piemērojami dalībvalstīs. Tāpēc pareiza un konsekventa terminoloģija ir būtiska, lai panāktu tiesību aktu vienotu piemērošanu visā ES, tādējādi tajā nodrošinot juridisko noteiktību.
Terminoloģijas koordinācijas nodaļas galvenie uzdevumi ir palīdzēt tulkotājiem ikdienas darbā, veicināt terminoloģijas pētniecību un terminoloģijas pārvaldību tulkošanas nodaļās un palielināt Parlamenta ieguldījumu ES terminoloģijas datubāzē IATE (Interactive Terminology for Europe).


Lai to panāktu:

  • mēs koordinējam IATE darbu un sagatavojam dažādus terminoloģijas projektus, iesaistot tulkošanas nodaļu terminologus un praktikantus;
  • mēs nodrošinām tulkotājiem virkni terminoloģijas un dokumentācijas rīku un resursu;
  • mēs meklējam jaunus terminus un sagatavojam ar tiem saistītus glosārijus un definīcijas svarīgām likumdošanas procedūrām;
  • mēs organizējam mācību kursus un darbseminārus, kā arī plašākus akadēmiskus seminārus par jautājumiem, kas saistīti ar terminoloģiju;
  • mēs sadarbojamies ar attiecīgajiem dienestiem un vadības grupām gan Parlamentā, gan starpiestāžu līmenī;
  • mēs esam biedri tādās svarīgās terminoloģijas asociācijās kā Eiropas terminoloģijas asociācija (EAFT), Starptautiskais terminoloģijas informācijas centrs (Infoterm) un Starptautiskais terminoloģijas tīkls (TermNet);
  • mēs sadarbojamies ar augstskolām, terminoloģijas struktūrām un ekspertiem, lai dalītos zināšanās, pieredzē un materiālos;
  • mēs organizējam terminoloģijas studiju kursus gan Luksemburgas Universitātē (kā daļu no tās maģistra programmas), gan arī citās augstskolās.

Prakse un mācību apmeklējumi TermCoord nodaļā

Terminoloģijas koordinācijas nodaļa gaida studentus, augstskolu absolventus un maģistrus, kas vēlas piedalīties praksē un mācību apmeklējumos divās galvenajās darba jomās:
  • valodniecība un terminoloģija;
  • komunikācija un IT darbības.