Externý preklad | Preklad | Európsky parlament

Úvod

Oddelenie externého prekladu má na starosti vybavovanie žiadostí o preklad textov, ktoré z kapacitných dôvodov nemôžu prekladať interní prekladatelia Európskeho parlamentu. V roku 2018 bolo externým dodávateľom zadaných viac ako 500 000 strán.

Pravidelne sa organizujú aj verejné obstarávania v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách s cieľom nájsť primerane kvalifikovaných a skúsených dodávateľov, ktorí potom podpisujú zmluvy s Európskym parlamentom. Tieto zmluvy pozostávajú z podpísaných objednávok na jednotlivé prekladateľské zákazky.

Ak sa prekladateľské oddelenie Parlamentu rozhodne, že zadá zákazku na preklad externému dodávateľovi, podá internú žiadosť. Následne sa príslušný dokument porovná s prekladateľskými pamäťami, aby sa identifikovali segmenty, ktoré sa zhodujú s už preloženými textmi. Keď sú potrebné súbory pripravené, oddelenie externého prekladu ich pošle externému dodávateľovi, ktorý prekladá do príslušného cieľového jazyka. Dodávateľ text preloží a zreviduje, a celý súbor pošle späť. Keď dodávateľ predloží faktúru, pred schválením platby sa vykoná záverečná kontrola, aby sa overilo, či bol preklad dodaný načas a či kvalita prekladu spĺňa - podľa daného prekladateľského oddelenia - požadovanú úroveň stanovenú v zmluve.

Európsky parlament uverejňuje výzvy na predkladanie ponúk na služby externého prekladu v sérii S úradného vestníka na platforme Tenders electronic daily a na webovom sídle Európskeho parlamentu.