Preklad | Európsky parlament

Vízia a poslanie

Európsky parlament poskytuje preklady písomných dokumentov vo všetkých 24 jazykoch EÚ, čím umožňuje komunikáciu s občanmi Únie v ich materinskom jazyku. Jeho interná prekladateľská služba má v tejto súvislosti zásadný význam a spĺňa prísne normy kvality v krátkych lehotách vyplývajúcich z parlamentných postupov.

Našou víziou je budovať mosty medzi rôznymi jazykmi a kultúrami a podporovať udržateľnú viacjazyčnosť ako kľúčovú súčasť európskeho demokratického ideálu.
Sme efektívna a moderná služba, ktorá poskytuje preklady právnych predpisov vo všetkých jazykoch EÚ na vysokej úrovni kvality. Tým, že Parlamentu umožňujeme, aby neustále presadzoval svoju politiky viacjazyčnosti, zohrávame kľúčovú úlohu pri ochrane kultúrnej a jazykovej rozmanitosti Únie a pri uľahčovaní transparentnosti, porozumenia a výmeny názorov.

Za posledných 60 rokov sme úspešne zvládali výzvy vyplývajúce z nášho rozšírenia zo 4 na 24 jazykov. Naďalej budeme rozvíjať svoju kolektívnu excelentnosť a skúsenosti, aby sme proaktívne pristupovali k tomu, čo prinesie budúcnosť.
Budeme sa zaoberať budúcimi výzvami a prispôsobovať ďalšiemu rozširovaniu prostredníctvom zefektívňovania dopytu a tým, že budeme prispôsobovať a harmonizovať svoju organizáciu a pracovné metódy. Investujeme do nadobúdania nových zručností, sme otvorení inováciám a rozvíjame svoju schopnosť reagovať na zmeny.

Naše poslanie:

  • prekladať do všetkých úradných jazykov dokumenty týkajúce sa úloh Parlamentu ako spolutvorcu právnych predpisov a jednej zo zložiek rozpočtového orgánu s cieľom zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť legislatívneho a rozpočtového procesu Európskej únie;
  • umožňovať Európskemu parlamentu plniť jeho záväzok dodržiavať a presadzovať politiku viacjazyčnosti, ktorá má zabezpečiť rovnoprávne postavenie jazykov, vďaka čomu môžu všetci občania Európskej únie komunikovať s jej inštitúciami a majú prístup k dokumentom týchto inštitúcií vo svojom vlastnom jazyku;
  • zabezpečovať, aby sme tieto prekladateľské služby poskytovali čo najefektívnejšie a najúčinnejšie.