Terminológia | Preklad | Európsky parlament

Čo robíme?

Terminológia je veľmi dôležitou súčasťou prekladateľského procesu. Podľa definície je terminológia skúmanie, zhromažďovanie a systematická prezentácia termínov, môže však ísť aj o súbory týchto termínov, t. j. špecializovaných slov a výrazov, ktoré sú špecifické pre určitú oblasť. Terminológovia poskytujú informácie o význame a použití termínov, čím prispievajú k presnosti a konzistentnosti prekladov. Toto je obzvlášť dôležité v prostredí, ako je Európsky parlament, ktorého texty môžu byť veľmi odborné. Okrem toho treba zdôrazniť, že právne predpisy EÚ, ktoré prijíma Európsky parlament, predstavujú právo platné v členských štátoch. Správna a konzistentná terminológia je preto nevyhnutná na zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov v celej EÚ, čo prispieva k právnej istote v Únii.
Hlavnou úlohou nášho oddelenia pre koordináciu terminológie (TermCoord) je pomáhať prekladateľom pri ich každodennej práci, uľahčovať skúmanie terminológie a riadenie terminologickej práce na prekladateľských oddeleniach a zvyšovať prispievanie Parlamentu do terminologickej databázy EÚ IATE (Interaktívna terminológia pre Európu).


Na tento účel:

  • koordinujeme prácu na databáze IATE a pripravujeme rôzne terminologické projekty, do ktorých sú zapojení terminológovia a stážisti prekladateľských oddelení;
  • poskytujeme prekladateľom rôzne terminologické a dokumentačné nástroje a zdroje;
  • vyhľadávame novú terminológiu a poskytujeme glosáre a vymedzenia pojmov k dôležitým legislatívnym postupom;
  • organizujeme školenia a semináre, ako aj väčšie akademické semináre na témy, ktoré sa týkajú terminologických otázok;
  • spolupracujeme s príslušnými útvarmi a riadiacimi skupinami v Parlamente, ako aj na medziinštitucionálnej úrovni;
  • sme členom významných terminologických združení, ako je Európske združenie pre terminológiu (EAFT), Medzinárodné informačné centrum pre terminológiu (Infoterm) a Medzinárodná sieť pre terminológiu (TermNet);
  • spolupracujeme s univerzitami, terminologickými orgánmi a odborníkmi a vymieňame si s nimi poznatky, skúsenosti a materiály;
  • poskytujeme terminologické kurzy v rámci programu magisterských kurzov na Luxemburskej univerzite, ale aj na iných univerzitách.

Stáže a študijné návštevy na oddelení TermCoord

Oddelenie pre koordináciu terminológie ponúka študentom, absolventom vysokých škôl a postgraduálnych štúdií študijné návštevy v dvoch hlavných oblastiach:
  • jazykové a terminologické činnosti,
  • činnosti v oblasti komunikácie a informačných technológií.