Profil prekladateľa | Preklad | Európsky parlament

Profil

Prekladateľstvo sa rýchlo rozvíja, takže úloha prekladateľov sa posilňuje a rozširuje o vysokokvalifikované zručnosti v interkultúrnej a jazykovej oblasti. Na to, aby sa niekto mohol stať prekladateľom, musí mať tieto hlavné zručnosti, znalosti a schopnosti:
  • dôkladné jazykové znalosti a kultúrne povedomie;
  • zručnosti v oblasti písomného prejavu;
  • zručnosti v oblasti IT;
  • tvorivosť;
  • pružnosť a prispôsobivosť;
  • zmysel pre detail;
  • organizačné zručnosti;
  • schopnosť analýzy a vyhľadávania;
  • všeobecné a špecializované znalosti;
  • zvedavosť a ochotu učiť sa.
Prekladatelia v zásade prekladajú do svojho hlavného jazyka (materinský alebo rovnocenný jazyk). Naši prekladatelia dokonale ovládajú svoj hlavný jazyk a majú dôkladné jazykové znalosti aspoň dvoch ďalších jazykov EÚ, nemusia však byť nevyhnutne absolventmi lingvistických odborov. Mnohí naši prekladatelia študovali iné odbory a majú veľmi odlišné profesijné zázemie, vďaka čomu prispievajú k odbornosti prekladov textov s najrozmanitejšou tematikou.

V žiadnej inej inštitúcii nie sú profesionálne požiadavky na prekladateľov také náročné ako v Európskom parlamente: naši prekladatelia musia preukázať zdatnosť v IT oblasti, psychickú flexibilitu, jazykovú rôznorodosť, rýchlosť pri preklade a informovanosť o súčasnom dianí. Texty na širokú škálu tém sa musia často preložiť v mimoriadne krátkych termínoch. Môžu byť aj právne zložité a vyžadovať rýchle pochopenie nielen používaného jazyka, ale aj politického zámeru a kontextu.

Okrem prekladov sa prekladatelia zúčastňujú aj na zaškoľovaní a vedení nových kolegov a stážistov, pričom revidujú preklady zhotovené interne aj externe, zúčastňujú sa na programoch odbornej prípravy, aby udržiavali krok s najnovším technologickým a profesionálnym rozvojom, a učia sa nové jazyky, aby rozšírili jazykový profil svojho prekladateľského oddelenia.

Keďže technológie napredujú a postupne preberajú plnenie bežných úloh, aj prekladatelia preberajú nové úlohy a rozvíjajú nové zručnosti. Pracovníci prekladateľských oddelení zohrávajú aktívnejšiu úlohu pri tvorbe obsahu, ktorý je jasný, pútavý a zodpovedá cieľovému publiku, a čoraz viac sa podieľajú na prierezových projektoch v rôznych médiách, čím sa mení aj ich profil. Čoraz viac sú žiadané zručnosti v oblasti žurnalistiky, redakčnej úpravy, jasnej písomnej komunikácie a komunikácie prostredníctvom sociálnych médií.

Kto sme?

Edi ZELIĆ, prekladateľ do chorvátskeho jazyka
Edi ZELIĆ, prekladateľ do chorvátskeho jazyka

Po ukončení štúdia politológie a anglického jazyka a literatúry som pracoval vyše desať rokov ako novinár pre rôzne chorvátske a nemecké médiá. Potom som prešiel do súkromného sektora, kde som bol zodpovedný za marketing a styk s verejnosťou.
Keďže som z bilingválneho prostredia, vždy som sa nejako venoval prekladu a viacjazyčnosti, najmä v multikultúrnom prostredí, v ktorom som vyrastal, vyštudoval a pracoval.
Podľa môjho názoru sa heslo EÚ „Zjednotení v rozmanitosti" nemôže naplniť bez umenia prekladu. Najväčšou výzvou pre mňa je nájsť kompromis medzi rešpektovaním východiskového textu a nevyhnutným prispôsobením sa cieľovému jazyku a cieľovej skupine.

Niina HAVU, prekladateľka do fínskeho jazyka
Niina HAVU, prekladateľka do fínskeho jazyka

Preklad? V mojom prípade to bola láska na prvý pohľad. Vždy som sa chcela učiť cudzie jazyky a žiť v zahraničí. Magisterské štúdium som absolvovala vo Fínsku a Francúzsku a neskôr som bola cez program Erasmus vo Walese.
Kariéru prekladateľa EÚ v Luxemburgu som začala v Európskom parlamente, potom som pokračovala na Dvore audítorov a potom som sa vrátila do Parlamentu. V priebehu rokov sa moja práca zmenila: najnovšie k nej pribudli krátke správy a podcasty. Úlohou strojov je pomáhať prekladateľom, zároveň ich však možno vnímať ako hrozbu.  Napriek tomu si myslím, že prekladatelia budú potrební aj v budúcnosti.
Ako prekladateľka v Parlamente podporujem viacjazyčnosť a medzikultúrnu spoluprácu v Európe. Pri pohľade na vlajky krajín EÚ vlajúce vo vetre sa vždy poteším.

Patrycja LASKOWSKA, vedúca poľského prekladateľského oddelenia, bývalá koordinátorka kvality pre poľský jazyk
Patrycja LASKOWSKA, vedúca poľského prekladateľského oddelenia, bývalá koordinátorka kvality pre poľský jazyk

Vyštudovala som aplikovanú lingvistiku a sociológiu, a tak som vždy chcela pracovať v multikultúrnom a viacjazyčnom prostredí. Najskôr som pracovala na predvstupových programoch EÚ, potom v Prekladateľskom stredisku v Luxemburgu a napokon som nastúpila v Európskom parlamentu. Ako koordinátorka kvality som bola zodpovedná za zabezpečovanie kvality na poľskom prekladateľskom oddelení. Inými slovami, koordinovala som všetky činnosti, ktoré sú dôležité pre zaistenie kvality našich prekladov. Ako vedúca prekladateľského oddelenia som teraz zodpovedná za tím prekladateľov a asistentov. Najväčšia výzva? Držať krok s dynamikou prostredia, v ktorom pracujeme; ale práve to mám na tejto práci najradšej.
Andrew WALKER, prekladateľ do anglického jazyka
Andrew WALKER, prekladateľ do anglického jazyka

Pochádzam z čisto anglického prostredia a nikto iný v mojej rodine nehovorí cudzími jazykmi. Vyštudoval som francúzštinu a nemčinu a stal som sa prekladateľom, pretože sa mi páčila práca s jazykmi a zrejme mi to aj celkom išlo. Pre mňa je najväčšou výzvou vždy vytvoriť reálne preklady v idiomatickej angličtine, ktoré zodpovedajú významu originálu. V posledných rokoch som mal možnosť sprostredkovať svoje znalosti našim stážistom - a to je úžasná skúsenosť.

Emmanuel POCHET, prekladateľ do francúzskeho jazyka
Emmanuel POCHET, prekladateľ do francúzskeho jazyka

Narodil som sa v Belgicku, čiastočne mám však poľské korene, a tak som sa ako dieťa najskôr učil poľštinu od svojej babky (v poľštine „babcia"), neskôr holandčinu, ale krátko nato aj angličtinu a nemčinu. Nemčina je dodnes mojím najobľúbenejším cudzím jazykom. Pomerne prekvapivo bolo vďaka tomu, že som vyštudoval prekladateľstvo, mojou prvou prácou vyučovanie francúzštiny, ktorá je mojím rodným jazykom, v strednej Európe v 90. rokoch. Pracoval (a žil) som tam šesť rokov a na túto skúsenosť nikdy nezabudnem. Mojím hlavným cieľom však zostal preklad a po zvládnutí testov EPSO som sa napokon v roku 2008 dostal na generálne riaditeľstvo pre preklad. V priebehu rokov som mal okrem iného možnosť zlepšovať sa v jazykoch, rozvíjať rôzne zručnosti a učiť sa nové, dávať interné kurzy, pomáhať pri výbere nových kolegov a vývoji nových nástrojov. Čo sa týka nášho profilu, čoraz viac sa posilňuje jeho technický aspekt, ale aj jeho rozmanitosť. Podľa niektorých ľudí sa strojový preklad do roku 2027 vyrovná prekladu vytvorenému človekom. S prítomnosťou prekladateľov však ešte treba nejaký čas počítať!

Agnes DIJK, bývalá prekladateľka do holandského jazyka v Európskom parlamente
Agnes DIJK, bývalá prekladateľka do holandského jazyka v Európskom parlamente

Študovala som na Amsterdamskej univerzite, kde som získala magisterský titul v štúdiu moderného gréckeho jazyka a kultúry a v európskych štúdiách. Už vtedy som si veľmi rýchlo uvedomila, ako veľmi ma baví objavovať odtienky nových jazykov a prenášať ich do materinského jazyka.
Po presťahovaní z Amsterdamu do Atén som pracovala ako prekladateľka pre dve veľvyslanectvá, okrem toho aj ako prekladateľka na voľnej nohe. Prekladateľstvo nie je len o prekladaní slov z jedného jazyka do druhého. Znamená aj sprostredkovať posolstvo a prepájať kultúry.
V roku 2011 som prišla do Luxemburgu pracovať ako prekladateľka v Európskom parlamente. Práca v jednej z najväčších viacjazyčných organizácií na svete je veľmi zaujímavá z mnohých hľadísk. Prekladám texty na rôzne témy z piatich rôznych jazykov. Neustále sa učím nové slová a spojenia a vždy, keď robím na nejakom preklade, sa naučím niečo nové, keď si čítam o danej téme alebo k nej vyhľadávam informácie.
Je pravda, že práca prekladateľa nie je vždy ľahká. Pracovné zaťaženie je vysoké a často prekladám zložité právne predpisy alebo odborné správy. Ale aj napriek tomu je skvelé, že dokument sa napokon dostane do rúk niekomu, kto si ho môže vďaka mne prečítať.  

deň v živote prekladateľa: Agnes Dijk, holandská prekladateľka

video, ktoré zachytáva typický deň prekladateľa