Organizácia | Preklad | Európsky parlament

Organizácia

Generálne riaditeľstvo pre preklad (GR TRAD) tvoria prevažne prekladateľské oddelenia (jedno oddelenie na jeden jazyk) a jeho zamestnanci pracujú najmä v Luxemburgu.

V súčasnosti máme približne 660 prekladateľov, 250 asistentov a 235 ďalších podporných zamestnancov, ktorí spoločne umožňujú viacjazyčnú písomnú komunikáciu v Európskom parlamente.
Prekladáme dokumenty v 24 úradných jazykoch, čo predstavuje celkom 552 kombinácií, pretože z každého jazyka možno prekladať do ďalších 23 jazykov. Keďže nie je vždy možné prekladať priamo z každého východiskového jazyka do všetkých cieľových jazykov, Parlament od roku 2004 túto situáciu rieši tak, že používa systém tzv. pivotných (sprostredkovacích)jazykov: text sa v prípade potreby preloží najskôr do angličtiny, francúzštiny alebo nemčiny a následne do ďalších jazykov. Napríklad, ak český poslanec EP predloží legislatívny pozmeňujúci návrh v češtine, tento text sa môže najskôr preložiť do angličtiny a až potom sa prekladá do španielčiny, gréčtiny, litovčiny atď.
Prekladatelia spolupracujú s asistentmi, ktorých pomoc v prekladateľskom procese spočíva v tom, že pripravujú a finalizujú dokumenty za pomoci veľmi špecifických IT nástrojov, pričom plnia aj iné podporné úlohy.

Prekladateľským oddeleniam v ich práci navyše pomáhajú aj rôzne iné oddelenia. Napríklad oddelenie informačných technológií a IT podpory poskytuje štandardnú IT podporu aj podporu osobitne zameranú na preklad. Oddelenie pre plánovanie je miestom, ktoré prijíma žiadosti o preklad, a zaisťuje plánovanie celej práce tak, aby boli preklady zabezpečené včas.

Na generálnom riaditeľstve pre preklad je okrem prekladateľských a podporných oddelení aj oddelenie pre zrozumiteľný jazyk a redakčnú úpravu. Tomuto oddeleniu môžu svoje texty odovzdať na jazykovú úpravu autori iných ako legislatívnych textov v angličtine alebo vo francúzštine z ktoréhokoľvek útvaru v Parlamente. Je to s cieľom zaručiť vysokú kvalitu parlamentných dokumentov prostredníctvom podpory pre ich autorov a maximálnym uľahčením tvorby písomných textov. Jasné, dobre napísané a zrozumiteľné texty sú nevyhnutným faktorom pre zachovanie dôveryhodnosti a imidžu Parlamentu v očiach širokej verejnosti, ako aj medzinárodných orgánov v Európe a mimo nej. Prácu prekladateľa tiež uľahčuje jednoznačne sformulovaný originál, ktorý je zárukou zhody jednotlivých jazykových verzií.

kancelárie prekladateľských oddelení v Luxemburgu

udovy, v ktorých pracujú prekladatelia Európskeho parlamentu