Terminologi | Översättning | Europaparlamentet

Det här gör vi

Terminologi är en mycket viktig del av översättningsprocessen. Terminologi kan definieras som insamling, analys och systematisk presentation av termer - men det kan också referera till en uppsättning termer, dvs. specialord och specialuttryck inom ett visst ämnesområde. Genom att ge information om termers betydelse och användning bidrar terminologer till att skapa exakta och konsekventa översättningar. Detta är särskilt viktigt i en miljö som Europaparlamentet, där texterna kan vara mycket tekniska. Det är också viktigt att komma ihåg att de EU-lagar som Europaparlamentet är med och stiftar blir tillämplig lagstiftning ute i medlemsländerna. En korrekt och konsekvent terminologi är därför nödvändig för att lagarna ska tillämpas på ett enhetligt sätt i hela EU, vilket i sin tur bidrar till rättssäkerheten.
Vår huvuduppgift på enheten för terminologisamordning är att bistå översättarna i deras dagliga arbete, underlätta terminologiska efterforskningar och terminologihantering på översättningsenheterna och stärka parlamentets bidrag till EU:s termdatabas Iate ("Interactive Terminology for Europe").


För att klara av det gör vi bland annat det här:

  • Vi samordnar Iate-arbetet och förbereder olika terminologiprojekt där terminologer och praktikanter från översättningsenheterna deltar.
  • Vi förser översättarna med en uppsättning terminologi- och dokumentationsverktyg och andra resurser.
  • Vi letar efter ny terminologi och bistår med ordlistor och definitioner i viktiga lagstiftningsförfaranden.
  • Vi anordnar såväl utbildningar och workshoppar som större akademiska seminarier i terminologifrågor.
  • Vi samarbetar med berörda avdelningar och ledningsgrupper både inom parlamentet och på andra EU-institutioner.
  • Vi är medlemmar i viktiga terminologiföreningar som Europeiska terminologiföreningen (EAFT), Internationella informationscentrumet för terminologi (Infoterm) och Internationella terminologinätverket (TermNet).
  • Vi nätverkar med universitet, terminologiorgan och experter för att utbyta kunskaper, erfarenheter och material.
  • Vi ger terminologikurser på Luxemburgs universitet som en del av dess masterprogram och på andra universitet.

Praktik och studiebesök på TermCoord

Enheten för terminologisamordning erbjuder studenter, forskarstuderande och andra personer med universitetsexamen möjlighet till studiebesök och praktikplatser inom sina två huvudsakliga verksamhetsområden:
  • Språk och terminologi.
  • Kommunikation och it.